Frakt 49kr Fri frakt över 399 kr Allt inom pyssel & hobby

Produkter

Integritetspolicy

ALLMÄN INFORMATION

I denna policy om behandling av personuppgifter (Integritetspolicy) redogörs för hur, Play Box AB org. nr 556509–6384, playbox.se (Playbox, oss, våra, vi) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via playbox.se, e-post, sms & andra elektroniska meddelanden, samtal till kundservice, tryckta och digitala blanketter för t.ex. tävlingar & evenemang. Även allmänt tillgänglig information från sociala nätverk.

Playbox är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Endast de personer som har ett faktiskt behov av dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst av dem. 
Alla förfrågningar till Playbox kan göras via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, VARFÖR OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR DET

Vilka personuppgifter: När du besöker playbox.se samlar vi automatiskt in uppgifter om din användning av hemsidan till exempel om vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökkriterier du använder, din IP-adress, däribland din nätverksplats, samt information om din dator eller mobila enhet, geografisk plats och liknande data. 
Syfte: Möjligheten att optimera användarupplevelsen och playbox.se:s funktion, samt att bedriva riktad marknadsföring, däribland återannonsering via Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube och Google. Genom detta förbättrar vi playbox.se och kan visa dig relevant sortiment
Rättslig grund: "Intresseavvägning" enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter: När du ingår ett avtal eller kommunicerar med oss samlar vi in de uppgifter du själv lämnar, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransönskemål samt uppgift om från vilken IP-adress beställningen har gjorts.
Syfte: Möjligheten att leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, däribland för att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan vi även behandla för att efterleva krav enligt lag, däribland avseende bokföring och redovisning. Vid köp samlas även IP-adressen in i detta syfte för att förhindra bedrägeri. 
Rättslig grund: ”Avtal” enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. 

Vilka personuppgifter: När du kontaktar vår kundservice via telefon, brev eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier samlar vi in de uppgifter du själv lämnar som t.ex. Namn, personnummer, kontaktuppgifter t.ex. adress, e-post och telefonnummer. Din korrespondens, uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål, tekniska uppgifter om din utrustning.
Syfte: Kunna hantera dina kundservice-ärenden. Besvara eventuella frågor, utreda eventuella klagomål och supportärenden eller liknande. 
Rättslig grund: ”Avtal” samt ”Rättslig förpliktelse” enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, order- och fakturanummer samt särskilda leveransönskemål vidarebefordras till DHL eller PostNord eller den fraktförare som handhar leveransen av de köpta varorna till dig. Uppgifter kan överlåtas till utomstående samarbetspartner, vilka behandlar uppgifterna å våra vägnar.

Vi använder utomstående samarbetspartner för bland annat teknisk drift och förbättringar av playbox.se, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, däribland återannonsering, och för din utvärdering av vårt företag och våra produkter.

Vi har ingått avtal om databehandling med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter å våra vägnar. Två av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc. är etablerade i USA.
Erforderliga garantier för överföring av uppgifter till USA har säkerställts genom personuppgiftsbiträdets certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jmfr. EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 45.
En kopia av Google LLC:s certifiering återfinns här.
En kopia av Facebook Inc:s certifiering återfinns här.

Vi delar även personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
  • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  • Tredjepartslogistik, förkortat 3PL, innebär att en tredje part övertar vissa eller alla logistiska funktioner.

DINA RÄTTIGHETER

I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter vill vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, upplysa dig om dina rättigheter.

Rätt till insyn
Du har rätt att när som helst be oss om information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte registreringen har gjorts, vilka kategorier av personuppgifter och av mottagare av uppgifter som i förekommande fall finns samt information om varifrån uppgifterna härrör.
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar. Vill du ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till Playbox AB, Spångatan 4, 34334 Älmhult. Du kan bli ombedd att styrka att du är den du ger dig ut för att vara.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du uppmärksammar att det förekommer fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppmanar vi dig att skicka ett skriftligt meddelande till oss så att uppgifterna kan rättas.

Rätt till radering
I vissa fall har du rätt att få alla eller en del av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna efterleva våra skyldigheter enligt lag eller för att rättsliga krav ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras kan vi inte tillgodose dina önskemål att radera dina personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen till lagring
Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast omfatta lagring, till exempel om du anser att de uppgifter om dig som vi behandlar inte är riktiga.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du har tillhandahållit oss utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke du lämnat oss avseende viss behandling av personuppgifter.
Vill du återkalla ditt samtycke ber vi dig kontakta oss på kundservice@playbox.se.

Rätt att klaga
Du har när som helst rätt att lämna in klagomål över vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, Box 8114, 10420 Stockholm. Klagomål kan bland annat skickas in per e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon +46 8 657 61 00.

RADERING OCH FÖRFLYTTNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
Uppgifter som samlats in om din användning av Playbox.se, raderas senast när du inte har använt playbox.se på 24 månader.
Uppgifter som samlats in i anslutning till din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrev återkallas.
Uppgifter som samlats in i anslutning till köp du gjort på Playbox.se kommer i första hand att raderas två år efter utloppet av det kalenderår då köpet gjorts. Uppgifter kan emellertid komma att sparas under längre tid, om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller om lagring krävs för att vi ska kunna uppfylla krav enligt lag. För att uppfylla kraven i bokföringslagen sparas bokföringsmaterial i sju år, intill utgången av ett räkenskapsår.
Du har rätta att begära att dina personuppgifter flyttas (dataportabilitet).

KONTAKTUPPGIFTER

Playbox AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via playbox.se.
Har du några frågor eller synpunkter rörande denna Integritetspolicy eller vill hävda en eller flera av de rättigheter du har och som beskrivs i denna, kan du kontakta:

Playbox AB
Märk med: Integritet
Spångatan 4
343 34 Älmhult
E-post: kundservice@playbox.se

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.
Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på playbox.se.

VERSIONER

Detta är version 1 av Playboxs Integritetspolicy, daterad den 2020-09-18.